Volné pozice 0

Příležitost na míru

Specialist Total Quality Assurance

Příležitost na míru

Informace o zpracování Vašich osobních údajů. Zobrazit více

Totožnost a kontaktní údaje správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., IČ 64833054, se sídlem U Panasoniku 1068/1, 301 00 Plzeň, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7469, tel. kontakt na personální odd.: 378 211 211, emailový kontakt ohledně ochrany osobních údajů: oou.plzen@eu.panasonic.com.
Zpracováváme Vaše osobní údaje, které uvedete v žádosti o zaměstnání u naší společnosti a to za účelem náborového procesu, kdy vybíráme vhodné kandidáty na obsazení volných pozic.
Právní základ pro zpracování: zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost jako uchazeče o zaměstnání.
Příjemcem Vašich osobních údajů je naše společnost jako správce a dále zpracovatel, společnost LMC, s. r. o., IČO: 264 41 381, přes jejichž webové stránky Vaše osobní údaje obdržíme.
Vaše osobní údaje budou uloženy do doby ukončení výběrového řízení na danou pozici.
Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, nemáte povinnost své osobní údaje poskytnout; v takovém případě Vás nelze zařadit do výběrového řízení.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy